Aktualności

07.05.2019

Wyniki oceny biznesplanów11.01.2019

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie Kierunek samozatrudnienie

O projekcie

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WIEDZA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: "Kierunek samozatrudnienie".

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów Chełm, chełmskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego poprzez przeszkolenie z rozpoczynania działalności gospodarczej 120 osób pozostających bez zatrudnienia, samozatrudnienie 96 z nich w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości, udzielenie wsparcia pomostowego oraz zapewnienie w nowopowstałych firmach kolejnych 20 nowych miejsc pracy do 31/12/2019.Dofinansowanie projektu wynosi: 4 610 393,70 PLN


Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym

Nabór formularzy rekrutacyjnych do III edycji projektu „Kierunek samozatrudnienie” został ZAKOŃCZONY.


Biuro projektu czynne jest w godz. 8.00 – 15.00.Zgodnie ze „Standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”:


Oceny złożonych wniosków dokonują dwie osoby z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalno-merytorycznej, w oparciu o Kartę oceny biznesplanu. Postępowanie z wnioskami zidentyfikowanymi na etapie oceny merytorycznej jako niepoprawne formalnie reguluje Beneficjent w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Ocena dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen) stanowić będzie podstawę do ułożenia „wstępnej listy rankingowej”, tj. listy wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Wniosek może uzyskać maksymalnie 60 pkt.


Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny. Dofinansowanie przyznawane jest uczestnikom projektu, których złożone wnioski uzyskały min. 36 z 60 pkt. możliwych do zdobycia i min. 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny przy czym uzależnione jest to od dostępności środków.

Wsparcie nawet do 24 000 zł

Szkolenia grupowe: z administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek


Doradztwo indywidualne:
- pomoc ad-hoc z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
- tworzenia biznesplanu
- źródła finansowania działalności
- strategia marketingowa
- harmonogram działań
- ocena ryzyka


Jednorazowe Wsparcie finansowe: Wnioski, które uzyskają najwyższą notę komisji oceniającej otrzymają wsparcie finansowe nawet do 24 000 zł. Pieniądze te można przeznaczyć na inwestycje niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej.


Comiesięczne wsparcie pomostowe - przyznajemy nawet do 1850 zł przez 9 miesięcy. Pomoc może zostać przeznaczona na niezbędne wydatki pojawiające się przy prowadzeniu działalności gospodarczej, np.: opłaty, podatki, czynsze itp.


Stałe wsparcie szkoleniowców. Każdy z uczestników projektu otrzymuje 6 godzin szkolenia z zakresu dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, problemów i potrzeb informacyjnych.


Ponadto dla uczestników i uczestniczek projektu przewidziane jest:
- wyżywienie na szkoleniu
- materiały szkoleniowe: podręcznik, notes, długopis.


Bezrobotni powyżej 30. roku życia

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 30 i więcej lat, bezrobotnych (zarejestrowanych w UP)/biernych zawodowo, które w okresie 12 mies. przed przystąpieniem do projektu nie były zarejestrowane w KRS/CEIDG/nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów.

Do preferowanych grup należą:
● osoby w wieku 50 i więcej lat
● kobiety
● niepełnosprawni
● długotrwale bezrobotni
● o niskich kwalifikacjach

Wśród osób obligatoryjnie znajdzie się min. 5% osób odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.


Harmonogram

Projekt "Kierunek samozatrudnienie” jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WIEDZA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.12.2019 r.

„KOLEJNA – OSTATNIA REKRUTACJA będzie w październiku 2018 r.

Preferencyjnie do projektu będą rekrutowani uczestnicy i uczestniczki spełniający kryterium osób odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.Wymagane dokumenty

W przygotowaniu

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem / Uczestniczką projektu mogą być osoby fizyczne (60 Kobiet i 60 Mężczyzn) w wieku 30 i więcej lat, które w okresie 12 mies. przed przystąpieniem do projektu nie były zarejestrowane w KRS/CEIDG/nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym:

1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby powyżej 50 r. życia,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby niskowykwalifikowane,

2. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna - doc)
Załączniki Formularza rekrutacyjnego
a) oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa (wypełnia TYLKO osoba spełniająca ten warunek)
c) oświadczenie (TYLKO dla spełniających warunek)
1a. Karta oceny formularza rekrutacyjnego I i II etapu rekrutacji (pdf)
1b. Karta oceny formularza rekrutacyjnego I i II etapu rekrutacji (pdf)
Załącznik nr 4 do umowy - dane uczestnika [RODO](wersja pdf)

Dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozpoczynanie działalności gospodarczej:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja pdf).
2. Wzór biznesplanu (wersja edytowalna)
3. Karta oceny biznesplanu (wersja pdf)
3a. Karta oceny biznesplanu 2 (wersja pdf)
4. Wymagania dotyczące biznesplanu (wersja pdf)
5. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu a Beneficjantem (wersja pdf)
6. Wzór oświadczenia Beneficjenta pomocy/ poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postepowania sądowe lub administracyjne dot. niespłaconych zobowiązań pieniężnych (wersja pdf)
7. wzory oświadczeń zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia /złożenia poręczenia (wersja pdf)


Komplet dokumentów rekrutacyjnych (wersja zip.)
Komplet dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego (wersja zip).

Zgłoś się już dziś

Nie czekaj! Rekrutacja trwa tylko do końca marca. Daj sobie szansę na sukces i wypełnij formularz znajdujący się obok.

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do projektu. Z osobami, które spełniają kryteria skontaktujemy się osobiście i poinformujemy o dalszych czynnościach, które należy wykonać, aby skorzystać z realizowanego projektu.

Wypełnij formularzWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)